Living Portfolio

Living Portfolio – muuttuvaan työelämään -hanke kehittää uuden mallin luovien ja audiovisuaalisten alojen työnhakuun. Hankkeen tavoitteena on luoda nuorten työllistymistä edistävä elävä portfoliomalli eli living portfolio, joka hyödyntää uusia audiovisuaalisia teknologioita, digitaalisia ratkaisuja ja työnhaun tarinallistamista. Elävä portfoliomalli tukee jatkuvaa työllistymistä luovien ja audiovisuaalisten alojen projekti- ja keikkatalouden kentässä. Hankkeessa toteutetaan myös kaksi täydennyskoulutusta; Living Portfolio luovien alojen ja av-alan työnhaun täydennyskoulutus sekä Production Skills audiovisuaalisen sisällöntuotannon täydennyskoulutus.

Hankkeen julkaisut

Hankkeessa on julkaistu Elävä osaamisportfolio -opas luovien alojen ja audiovisuaalisen alan työnhakuun ja Audiovisuaalisen alan osaaminen ja osaamistarpeet sekä tuotoksena myös TEDx puhe YouTube alustalla.

Elävä osaamisportfolio -opas tukemassa kykyä tunnistaa, kehittää ja markkinoida taitoja ja osaamista 

Elävä osaamisportfolio -opas luotiin auttamaan työnhakijaa kokoamaan omat osaamiset ja taidot kokonaisuudeksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa yksilön taitojen ja työpaikkojen taitovaatimuksien kohtaantoa. Hankkeessa yhteiskehitettiin, mallinnettiin ja pilotoitiin työelämän ja työllistymispalvelujen kanssa työllistymistä edistävä osaamisportfoliomalli, joka toimii projekti- ja keikkatalouden kentällä jatkuvaa työllistymistä edistävänä ja vahvistavana kestävänä toimintamallina. Osaamisportfoliomalli syntyi käyttäjälähtöisen suunnittelun lopputuloksena pysyvästi verkosta löytyväksi julkaisuksi. 

Elävä osaamisportfolio -oppaaseen voi tutustua osoitteessa: https://elavaosaamisportfolio.metropolia.fi/

Audiovisuaalisen alan osaaminen ja osaamistarpeet -julkaisu koostaa puheenvuoroja AV-alan kohtaannosta

Audiovisuaalisen alan osaaminen ja osaamistarpeet -julkaisun kansi

Suomalainen av-alan kenttä natisee liitoksissaan ennätysmäärästä draamasarjojen tuotantoja, ja samalla esiin nousee entistä näkyvämmin alan kohtaanto-ongelma: osaajapula samaan aikaan alalla jo pitkään vallinneen työuupumuksen ja alalta paon rinnalla. Tämä julkaisu kokoaa artikkeleita ja puheenvuoroja av-alan osaamisen kehittämisestä, koulutuksesta ja työllistymisestä. Living Portfolio -hankkeessa pilotoitiin ensimmäinen av-alan sisällöntuottajien Production Skills -täydennyskoulutus ja kehitettiin Elävä osaamisportfolio -malli luovien alojen ja av-alan työnhakuun. Julkaisussa nostamme esiin Production Skills -täydennyskoulutuksen käyneitä tuottajia, jotka tuovat alalle tuoretta täydennettyä osaamistaan. He esittelevät taustaansa, osaamistaan ja näkökulmia tuottajan työhön.

Audiovisuaalisen alan osaaminen ja osaamistarpeet -julkaisuun voit tutustua täällä.

Living Portfolio mukana TEDxMetropoliaUniversity -tapahtumassa

Metropolian innovaatiokeskittymät järjestivät 3.2.2021 TEDxMetropoliaUniversity -tapahtuman, jossa kattoteemana puheenvuoroille oli Elinikäinen oppiminen – yhdessä olemme enemmän. Living Portfolio -hankeen projektipäällikkö Johanna Wartio piti tilaisuudessa TEDx puheen hankkeessa kehittämästä luovien ja audiovisuaalisten alojen työnhakumallista otsikolla ”Storify your employment history”.

TEDx-tapahtumat inspiroivat yhteisöjä jakamaan uusia ideoita, tietoa ja ajatuksia. TEDxMetropoliaUniversity oli itsenäisesti järjestetty TED-tapahtuma ja foorumi Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteisölle ideoiden jakamiseen ja oppimiseen. Tapahtuma striimattiin Metropolian YouTubeen suorana lähetyksenä.

TEDx puheen tallenteen löydät täältä.

Uudet teknologiat ja tarinallistaminen

Living Portfolio -malli auttaa luovien ja av-alojen nuoria työnhakijoita tekemään omaa osaamistaan näkyväksi uudella, entistä visuaalisemmalla tavalla. Living Portfolio -malli tukee digitaalisia ja audiovisuaalisia sisältöjä, ja mahdollistaa oman osaamisen tarinallistamista ja näkyväksi tekemistä uusin tavoin. 

Digitaalisen portfoliomallin avulla työnhakijat voivat näyttää omaa osaamistaan havainnollisesti ja elämyksellisesti. Tämä kasvattaa samalla työnhakijoiden oman osaamisen tunnistamista sekä itsetuntemusta. Taitojen ja työkokemuksen tarinallistaminen audiovisuaalisin keinoin parantaa oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja työnantajille viestimistä.

Digitaalisen portfolion tekemisessä hyödynnetään itsereflektiota, joka auttaa oman osaamisen tunnistamisessa ja itsetuntemuksen kasvussa. Tässä prosessissa itsetutkiskelua tehdään eri tavoin: mood boardeilla eli fiilistauluilla, kirjoittamalla, keskustelemalla, ja tarkastelemalla oman elämän tärkeitä kokemuksia ja tuotoksia. Näistä aineistoista tarinallistetaan, käsikirjoitetaan ja tuotetaan audiovisuaalista materiaalia osaamisportfolioon.

Kun omaa osaamista sekä opiskelu- ja työkokemusta tarinallistaa, se auttaa näkemään oman ammatillisen polun kirkkaampana.

Digitaalinen portfolio toimii vaihtoehtoisena ansioluettelona, virallisen CV:n lisänä tai työhakemuksen täydentäjänä. Se on elämyksellinen ja ilmaisuvoimainen tuotos, joka puhuttelee katsojaa monien eri aistien kautta.

Living Portfolio -malli tukee digitaalisia ja audiovisuaalisia sisältöjä, ja mahdollistaa oman osaamisen tarinallistamista ja näkyväksi tekemistä uusin tavoin. 

Yhteistyössä Helsinki XR Center

Living Portfolio -hanke mahdollistaa nuorille työnhakijoille uusia mahdollisuuksia teknologioiden hyödyntämisessä ja verkostoitumisessa Helsinki XR Center -yhteistyön kautta. Koronapandemian helpottumisen myötä pyrimme pääsemään nuorten työnhakijoiden kanssa tutustumaan Helsinki XR Centerin tiloihin ja hyödyntämään mm. 360-kameroita osaamisportfolioiden teossa.

Helsinki XR Center on Euroopan suurin virtuaalitodellisuuteen keskittyvä keskus, ja se tähtää kansainväliseksi toimijaksi yhteistyökumppanien, lukuisten hankkeiden ja tapahtumien, sekä Metropolian XR-design muotoilun suuntautumisen kautta.

XR-teknologioihin keskittyvä keskus toimii tutkimus-, startup- ja yritysyhteistyön keskiössä. XR Centerissä kohtautetaan luovia tiimejä, startup-yrityksiä sekä suurempia XR-toimijoita ja rahoittajia. Sen tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja muille toimijoille verkostoitumismahdollisuuksia, niin XR-alan asiantuntijoiden, yhteistyökumppaneiden, yritysten ja vierailijoiden kesken.

Helsinki XR Centerin toimintaa operoi Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdessä FIVR – Finnish Virtual Reality Associationin kanssa. Virallisina yhteistyötahoina toimivat Helsingin kaupunki ja Business Finland.

Helsinki XR Center on ainutlaatuinen Metropolian luovien alojen kampuksen yhteydestä löytyvä keskus, jossa yhdistyy uudella tavalla design ja teknologia.

Ratkaisu kohtaantohaasteeseen

Living Portfolio -hanke kehittää työnhaun elävän portfoliomallin parantamaan työnhakijoiden ja työnantajien kohtaantoa luovilla ja audiovisuaalisilla aloilla. Näillä aloilla on tunnistettu kohtaantohaasteita, missä työnantajien tarpeet ja työntekijöiden osaaminen eivät välttämättä kohtaa. Hankkeessamme yritämme lähentää yhteyttä työvoiman osaamisen ja tarjolla olevien työtehtävien välillä Living Portfolio -mallin avulla. 

Mukana kehittämistyössä on hankkeen asiantuntijaryhmä, johon kuuluu työnantajia, työtä etsiviä nuoria sekä työllistymispalveluiden edustajia. Yhteiskehittelytyöpajoissa kartoitamme työelämän murrosta ja sen vaatimuksia, työnantajien tarpeita ja työnhakijoiden kokemuksia. Selvitämme, kuinka tuoda entistä paremmin esille nuorten työnhakijoiden osaamista ja kokemusta. Tavoitteenamme on saada työpaikat ja työnhakijat kohtaamaan Living Portfolio -mallin avulla.

Hankkeen järjestämät Living Portfolio -koulutukset on kehitetty työ- ja elinkeinoministeriön laatiman media- ja audiovisuaalisen alan kohtaantohaasteita käsittelevän Luovan talouden tiekartta -selvityksen pohjalta.

Luovan talouden tiekartan tavoite on käynnistää prosessi, jolla lähdetään toteuttamaan tiekartan toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan mm. luovien alojen yritysten kasvua. Tiekartan avulla on nostettu esille keskeisiä kysymyksiä, joiden suhteen on jatkossa löydettävä verkostoja, toimintatapoja ja uusia työvälineitä toimintaympäristön rakentamiseksi sellaiseksi, että luovat alat ja luovan talouden toiminta kasvavat ja kehittyvät osana Suomen taloutta.

Tavoitteenamme on saada työpaikat ja työnhakijat kohtaamaan Living Portfolio -mallin avulla.

Työnhakijoiden koulutukset

Living Portfolio -hanke järjestää täydennyskoulutusta luovien ja av-alojen nuorille työnhakijoille, jotka haluavat tehostaa työnhakutaitojaan ja urasuunnitteluaan, vahvistaa oman osaamisen tunnistamista, oppia oman osaamisen tarinallistamista sekä kehittää itselleen digitaalisen portfolion Living Portfolio -mallin mukaan. Koulutukset järjestetään keväällä ja syksyllä 2021, ja ne ovat maksuttomia osallistujille. 

Living Portfolio -hankkeen koulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille päivitystä uusiin työnhaun haasteisiin, kuten työelämätaitojen tunnistamiseen, oman osaamisen tarinallistamiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Työelämän tarpeisiin vastaava täydennyskoulutus järjestetään yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Ohjaamo Helsingin kanssa. 

Lue lisää koulutuksistamme >>

Järjestämme täydennyskoulutusta luovien ja av-alojen nuorille työnhakijoille, jotka haluavat tehostaa työnhakutaitojaan, oppia oman osaamisen tarinallistamista ja kehittää itselleen digitaalisen portfolion Living Portfolio -mallin mukaan. 

Rahoittajat

Rahoittajiamme ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Hämeen ELY-keskus ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Siirry sivun alkuun